be_do_have: (поросенок)
[personal profile] be_do_have
Взяла у [livejournal.com profile] burkovska 
Перевод на русский есть здесь

В нєкотором царстві, в нєкотором государстві, там, де Троєщіна впада у вселенську порожнечу, жив собі в панельній багатоповерхівці ідеальний чєловєк Клара Захаровна. Вона ідеально готувала борщ, пречудесно гладила рубашки і бездоганно замітала на лєснічной клєткє. Вона чюралась соврємєнних новшеств, разлагающіх лічность, тіпа Інтернета, і дивилась токо телевізор, преімущєствєнно передачі доктора комаровского. Як і багатьом ідеальним людям, їй приходилось непросто на тлі всєобщього порока. В общєствєнном транспорті її могли толкнуть, ілі не уступить місце, ілі не сказать пожалуста, і тоді Кларі Захаровні доводилось в довольно рєзких тонах пояснювать бидлу норми поведінки. На базарі вона часто улічала недобросовісних торговців, у власному під"їзді точилася справжня війна нравствєнності проти разнузданості, і навіть рідну дочку приходилось учить житію замужем. Сама Клара Захаровна замужем не була і секунди, адже ідеальній жінці дуже непросто найти чоловіка под стать. По ночам їм снились шестикрилі сєрафіми в райських кущах, і другой лічной жизні вона не желала.
Однажди погожим ранком після повтора програми ікс-фактор случилось чудо, як це і слєдувало ожидать рано ілі позно. До Клари Захаровни прилетів вдруг волшебнік в голубом вертольоті, намотав на вінт провода, обесточив весь район і задавив при посадкє кошку Глашу. Ну, значь, зайшов волшебнік в комнати, представився. Загадуй - каже, голубушка, любі желанія! Клара Захаровна не стала розводить канітєль, і по бистрому прикинула: "Так, уважаємий, хочу шоб дочка нарешті бросила цього охламона і нашла нормального мужика, хочу шоб сусідка з двадцать пятой мила поли в карідорі коли її черга, і шоб чортову Кірокорову досталось по заслугам". Нє - каже волшебнік, ви не поняли, гражданочка, треба такі желанія, які не касаються волі других людей - шото для вас. "А, ну тоді хочу шоб в мене за стєнкой оті козли перестали серед ночі слухать музику,і шоб у куми перестав вонять її мопс - в мене на нього алєргія" Волшебнік зайорзав на кушеткє: "Слухайте, ви шо - глупа? я совєршив аварійну посадку, об"яснив вам задачу в подробностях, не лімітірую бажання - а ви не можете пожелать шото СОБІ ЛІЧНО? В мене смєна в три заканчується, давайте побистрому:може, путєшествіє вокруг свєта з мультішенгєном і командіровочними, бентлі, польоти в космос, тайни битія,ілі там буть владичіцей морскою!" Клара Захаровна окинула свою акуратну квартіру, накрахмалені салфєточки на трюмо, фарфорових ангєлочков в сірванті, і каже: "Да мнє і нєчєво больше желать, я щасліва щястью другіх!"І тут пробило три, волшебнік сплюнув крізь зуби, пробормотав "от срака сушена, тільки показатєлі мені спортила!", і пішов через кухню, цапнувши з вазочки котлєту.
глядя вслєд удаляющьомуся голубому вертольоту, Клара Захаровна пробормотала: "Понабірали дебілів!" - і розгорнула журнал "О вскусной і здоровой піщє"
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

be_do_have: (Default)
be_do_have

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910111213
1415 1617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios